28 marca 2019 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ulicy Hubala w Pruszkowie odbędzie się VI sesja Rady Miasta.

Dokumenty, które będą rozpatrywane podczas sesji można pobrać pod adresem: www.pruszkow.esesja.pl

Proponowany porządek obrad VI sesji Rady Miasta Pruszkowa:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 lutego 2019 roku.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVII.532.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Pruszkowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” w Pruszkowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie, na okres 15 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru „Kwartał – Przy Parku” w Pruszkowie – ul. Tadeusza Kościuszki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektu polegającego na budowie parkingów Park&Ride w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego.
 15. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 19 lutego do 14 marca 2019 r.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

UWAGA

Obraz i dźwięk z sesji jest transmitowany na żywo na stronie miasta Pruszkowa w Biuletynie Informacji Publicznej.
Udział w sesji oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku.

Informacje:
Biuro Rady Miasta Pruszkowa
tel.:  22  735 87 22


logo RSS

UM Pruszków: VI sesja Rady Miasta Pruszkowa