Bon energetyczny 2024: Wnioski od 1 sierpnia
Od 1 sierpnia 2024 roku mieszkańcy będą mogli składać wnioski o nowy bon energetyczny. Nowe przepisy mają na celu wsparcie gospodarstw domowych w pokrywaniu kosztów energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Dowiedz się, kto może skorzystać z tego wsparcia i jakie są szczegóły dotyczące składania wniosków.

Podpisanie ustawy i wejście w życie przepisów

Dnia 7 czerwca 2024 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw mających na celu ograniczenie cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 859. Większość przepisów weszła w życie 13 czerwca 2024 roku.

Kto może skorzystać z bonu energetycznego?

Bon energetyczny to nowe świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie różnych grup beneficjentów mających trudności z pokrywaniem rachunków za energię. Bon ten będzie przysługiwał za okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku i będzie wypłacany jednorazowo. Skorzystać z niego mogą gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły określonych progów.

Zasada „złotówka za złotówkę”

Osoby, które przekroczą kryterium dochodowe, również mogą liczyć na wsparcie. Zastosowana zostanie tutaj zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego kwota będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Warto jednak pamiętać, że minimalna kwota bonu wynosi 20 zł – poniżej tej sumy bon nie będzie wypłacany.

Wysokość bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym

Ustawa przewiduje zróżnicowanie wysokości bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dodatkowo, dla gospodarstw domowych korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła) i wpisanego do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 roku, wsparcie zostanie zwiększone o 100%.

Składanie wniosków o bon energetyczny

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można będzie składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski można złożyć osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie poprzez platformy ePUAP oraz mObywatel.

Procedura przyznania bonu energetycznego

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku Ośrodek będzie miał 60 dni. Wnioskodawca ma prawo do jednorazowej korekty wysokości przyznanego bonu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.


UM Pruszków