Audyt projektów unijnych jest jedną z usług, która pozwala realizować projekty dofinansowane ze środków unijnych lub dotacji krajowych. Dzięki skorzystaniu z audytu projektu unijnego możemy mieć pewność, że procedura na każdym etapie zostanie przeprowadzona w sposób rzetelny, prawidłowy oraz zgodny z normami i przepisami prawnymi. Audyty unijne zostają wykonywane przez doświadczonego biegłego rewidenta. Przeprowadzenie audytu środków unijnych pozwala na analizę prawidłowości działań, obejmującą różnego rodzaju wydatki kwalifikowalne, prawidłowe ewidencjonowanie wydatków, a także wybór dostawców i oznakowanie środków. Audyty projektów unijnych przeprowadzane są głównie, w sposób zewnętrzny projektów współfinansowanych zarówno ze Środków Unijnych, a także środków budżetu państwa. Należy pamiętać, że przy wyborze projektów wyżej wymienionych – obowiązkowym działaniem jest, przeprowadzenie audytu. Audyt ten przeprowadzany jest przez podmiot zewnętrzny. Jego kluczowym oraz ostatecznym etapem jest otrzymanie rzetelnej opinii na temat prawidłowości wydatków oraz oceny, czy realizowany projekt odbywa się zgodnie z umową i wnioskami.

Audyt projektów unijnych

Cele

Głównym celem przeprowadzenia audytu projektów unijnych jest dokonanie sprawdzenia, czy wykonywane działania, dotyczące poniesionych wszystkich dotychczasowych kosztów i wydatków, zostały zrealizowane w sposób rzetelny i prawidłowy. A także, czy wykonane płatności są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Zadaniem audytu jest zdeklarowanie wiarygodności i prawidłowości danych zawartych w udostępnionych dokumentach, związanych głównie z realizowanym projektem.

Co oferują audyty procesów unijnych

Audyty unijne oferują w szczególności sprawdzenie czynności beneficjenta pod kątem wprowadzonych zaleceń oraz usunięcia wszelkich wykrytych błędów, podczas kontroli. Oferują także kontrole, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, analizę wiarygodności beneficjenta o wykonanych płatnościach, biorąc pod uwagę księgi rachunkowe. Ważną funkcją audytu jest dochodzenie, czy cel projektu został osiągnięty oraz sprawdzenie sposobu archiwizacji wszelkiej dokumentacji.

Wybór odpowiedniego audytora

Przeprowadzeniem audytów środków unijnych zajmują się profesjonaliści z branży finansowości oraz rachunkowości. Aby zapewnić odpowiednią jakość audytu należy wybrać jak najlepszy, wykwalifikowany zespół, z jak największym doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytu oraz funkcjonowania poszczególnych funduszy unijnych wspierający rozwój Polski.

Audyt zewnętrzy projektów unijnych

Kluczowym celem audytu zewnętrznego jest stworzenie oceny dotyczącej prawidłowości realizacji projektu, uzyskanie popartych dowodów, które pozwolą na określenie, czy wszystkie wydatki badanego podmiotu były rzetelnie wykorzystane. Działaniem końcowym audytu jest pozyskanie prawidłowego zapewnienia, że wszystkie wydatki wykorzystane na rzecz projektu są w pełni kwalifikowalne. Należy też pamiętać, że audyt zewnętrzny zajmuje się wydaniem opinii na temat, sposobu realizacji projektu – czy jest zgodny z zawartą umową oraz wnioskami. Pozytywna opinia audytu zewnętrznego, potwierdza rzetelność oraz prawidłowość zrealizowanego projektu, zgodnie ze wszelkimi wytycznymi, zawartymi w umowie. W takiej sytuacji, beneficjent otrzymuje ostateczne, pełne rozliczenie projektu.