Spotkania informacyjne o Planie Ogólnym Pruszkowa przyciągnęły tłumy
W dniach 19 i 20 czerwca odbyły się spotkania informacyjne na temat nowego Planu Ogólnego dla miasta Pruszkowa. Spotkania te zgromadziły dużą liczbę mieszkańców, co świadczy o ich zaangażowaniu w kwestie związane z planowaniem przestrzennym. Przedstawiamy relację z tych wydarzeń i najważniejsze informacje dotyczące przyszłych działań.

Cel spotkań informacyjnych dotyczących Planu Ogólnego

Spotkania informacyjne miały na celu zapoznanie mieszkańców z Planem Ogólnym, który jest nowym narzędziem planistycznym wprowadzonym na mocy ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z nowymi przepisami, każda gmina w Polsce musi opracować taki plan do 1 stycznia 2026 roku.

Plan Ogólny to dokument o randze aktu prawa miejscowego, który będzie miał istotny wpływ na przyszłe zagospodarowanie przestrzenne miasta. Podczas spotkań mieszkańcy dowiedzieli się, dlaczego ten dokument jest tak ważny oraz jakie prace są prowadzone w celu jego opracowania.

Przebieg i tematyka spotkań

Podczas spotkań omówiono wiele istotnych kwestii dotyczących Planu Ogólnego. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, czym dokładnie jest ten dokument, jak przebiegają prace nad jego stworzeniem oraz jak mogą oni sami wnieść swoje wnioski do planu. Obecnie trwa pierwszy etap prac, w ramach którego od 10 czerwca do 12 sierpnia przyjmowane są wnioski od mieszkańców, firm i instytucji.

Na spotkaniach poruszono również różnice między Planem Ogólnym a obecnie obowiązującym studium oraz możliwości ochrony terenów zielonych i rozwiązania dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Mieszkańcy pytali także o zmiany w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które mogą wyniknąć z wprowadzenia Planu Ogólnego.

Dostępność informacji i punkt konsultacyjny

Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji, na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszkowa uruchomiono specjalną zakładkę poświęconą Planowi Ogólnemu. Do końca 2025 roku będą tam udostępniane wszelkie informacje dotyczące przebiegu prac nad tym dokumentem.

Dodatkowo, w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Kraszewskiego 14/16, w pokoju nr 67, otwarto punkt konsultacyjny, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosków do Planu Ogólnego. Punkt ten będzie czynny do 12 sierpnia 2024 roku.

Podziękowania i informacje o kolejnych spotkaniach

Organizatorzy spotkań wyrazili swoje podziękowania dla mieszkańców za liczny udział w tych wydarzeniach. Kolejne spotkania informacyjne odbędą się 3 lipca 2024 roku o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10 oraz 4 lipca 2024 roku o godz. 18:30 w Przedszkolu Niepublicznym „Jedynka” przy ul. Sadowej 62. Mieszkańcy są serdecznie zaproszeni do dalszego aktywnego udziału w tych ważnych dla miasta konsultacjach.


Na podstawie: UM Pruszków