Można już zgłaszać propozycje do Planu Ogólnego na lata 2024-2025
Od 10 czerwca do 12 sierpnia 2024 roku mieszkańcy mają szansę wpłynąć na przyszłość swojej gminy, zgłaszając propozycje do Planu Ogólnego. To nowe narzędzie planistyczne zastąpi dotychczasowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, a jego uchwalenie jest obowiązkowe dla całej gminy.
  1. Możliwość zgłaszania propozycji od 10 czerwca do 12 sierpnia 2024 roku.
  2. Plan ogólny zastąpi dotychczasowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
  3. Plan będzie aktem prawa miejscowego.
  4. Organizowane będą spotkania informacyjne.

Na mocy nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z lipca 2023 roku, każda gmina musi przygotować Plan Ogólny do końca 2025 roku. Jest to nowe narzędzie, które zastąpi dotychczasowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Plan ten, w przeciwieństwie do studium, będzie miał charakter aktu prawa miejscowego, na podstawie którego będą sporządzane plany miejscowe oraz wydawane decyzje o warunkach zabudowy.

Uchwalenie Planu Ogólnego to obowiązek nałożony na każdą gminę, a jego znaczenie dla rozwoju lokalnego jest ogromne. Decyduje on, gdzie mogą powstawać nowe budynki, jak będą wyglądać ulice oraz jakie tereny pozostaną zielone lub przeznaczone na inne funkcje, takie jak tereny usługowe. Dlatego warto, aby każdy mieszkaniec wziął udział w jego tworzeniu i zgłosił swoje propozycje.

Od 10 czerwca do 12 sierpnia 2024 roku mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje do Planu Ogólnego na obowiązującym formularzu urzędowym. Aby ułatwić ten proces, dostępne są wzory formularzy oraz materiały instruktażowe, które krok po kroku opisują procedurę składania wniosków.

Plan Ogólny powstanie przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na każdym etapie prac nad dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Jest to ważne, ponieważ Plan będzie miał wpływ na rozwój gminy na wiele lat.

Aby przybliżyć procedurę tworzenia Planu Ogólnego, organizowane będą spotkania informacyjne. Na tych spotkaniach mieszkańcy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące etapów sporządzania planu oraz zadać pytania dotyczące całego procesu.

Wszelkie informacje dotyczące terminarza spotkań informacyjnych oraz procedury Planu Ogólnego są dostępne na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w sekcji dotyczącej planowania przestrzennego.


Wg inf z: Urząd Miejski Pruszków