Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pruszków

Uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 11 maja 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Transmisja obrad – kliknij TUTAJ.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Informacja Nr 19/2021 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
  od 12 marca 2021 roku do 28 kwietnia 2021 roku /BR-385/2021/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-386/2021/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021 /BR-387/2021/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 20/1 z obrębu Żółwin gm. Brwinów /BR-388/2021/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia standardów kształtowania zieleni w Powiecie Pruszkowskim /BR-389/2021/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040 /BR-390/2021/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-397/2021/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-398/2021/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-399/2021/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-400/2021/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-401/2021/.
 16. Informacja o aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
 17. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-382/2021/ i /BR-383/2021.
 18. Stan bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-391/2021/ i /BR-392/2021.
 19. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Pruszkowskiego za 2020 rok /BR-393/2021.
 20. Ochrona konsumentów na terenie Powiatu Pruszkowskiego – zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta /BR-394/2021.
 21. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych /BR-395/2021.
 22. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku /BR-396/2021.
 23. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Rafał Sieradzki

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiały do pobrania:

BR.0000.2021_Porządek XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
BR_382_2021_sprawozdanie Policji za 2020 rok
BR_383_2021_informacja PPSP za 2020 rok
BR_385_2021_informacja ZarząduPowiatu
BR_386_2021_zmiany WPF
BR_387_2021_zmiany bużetu
BR_388_2021_nieodpłatne nabycie nieruchomości Żółwin
BR_389_2021_strandardy kształtowania zieleni w Powiecie Pruszkowskim
BR_390_2021_strategia rozwoju elektromobilności
BR_391_2021_informacja SANEPID za 2020 rok
BR_392_2021_informacja Inspekcja Weterynaryjna za 2020 rok
BR_393_2021_ocena zasobów pomocy społeznej za 2020 rok
BR_394_2021_sprawozdanie Rzecznika Konsumentów za 2020 rok
BR_395_2021_informacja o zimowym utrzymaniu dróg w 2020 roku
BR_396_2021_sprawozdanie programu współpracy z NGO za 2020 rok
BR_397_2021_rozpatrzenie skargi na członka zarządu
BR_398_2021_rozpatrzenie skargi na działania dyrektora spzzoz oraz szpitala2
BR_399_2021_rozpatrzenie skargi na działania starosty
BR_400_2021_rozpatrzenie skargi na działania dyrektora pup
BR_401_2021_rozpatrzenie skargi na działania starosty